Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Quản trị CHUNG CƯ MỸ THUẬN, PHƯỜNG 16, QUẬN 8, TP HCM


BAN QUẢN TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ CHUNG CƯ MỸ THUẬN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
(dự thảo) ————————————-
Quy chế hoạt động của Ban Quản trị
CHUNG CƯ MỸ THUẬN, PHƯỜNG 16, QUẬN 8, TP HCM

Phần I: LỜI NÓI ĐẦU
Phần II: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY CHẾ
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích yêu cầu
Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Điều 3. Nguyên tắc quản lý sử dụng nà chung cư
Chương II:
Mục 1: NỘI DUNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ
Điều 4. Quản lý vận hành nhà chung cư
Điều 5. Bảo trì nhà chung cư
Điều 6. Lưu trữ hồ sơ nhà chung cư
Điều 7. Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư với những nội dung như sau
Mục 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ
Điều 8: Hội nghị nhà chung cư
Điều 9. Ban quản trị nhà chung cư
Điều 10. Chủ đầu tư trong quản lý sử dụng nhà chung cư
Mục 3: QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
Điều 11. Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư và nghiệm thu, thanh toán, thanh lý hợp đồng dịch vụ
Điều 12. Kinh phí phục vụ quản lý sử dụng nhà chung cư
Mục 4: BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ
Điều 13: Nguyên tắc bảo trì nhà chung cư
Mục 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG SỬ DUNG NHÀ CHUNG CƯ; NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ
Điều 14: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trong sử dụng nhà chung cư:
Điều 15: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng không phải là chủ sở hữu nhà chung cư:
Điều 16: Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư:
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Xử lý vi phạm:
Điều 18. Tổ chức thực hiện:
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ MỸ THUẬN, PHƯỜNG 16, QUẬN 8, TP HCM
(Dự thảo)
Phần I: LỜI NÓI ĐẦU
– Ban Quản Trị nhà chung cư Mỹ Thuận, P16, Q8, TP HCM, được thành lập theo Luật Nhà Ở do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Nghị Định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính Phủ; Quyết Định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy chế Quản Lý Sử Dụng Nhà Chung cư.
– Hội nghị nhà chung cư là cơ quan có quyền cao nhất trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy Chế này.
– Ban Quản Trị nhà chung cư Mỹ Thuận P16, Q8, TP HCM gồm 07 thành viên, cụ thể:
1. Đại diện cho các hộ gia đình : 06 thành viên
2. Đại diện chủ đầu tư (công ty cổ phần M&C) : 01 thành viên
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY CHẾ
Gồm: 03 Chương; 18 Điều.
Chương I: Quy định chung.
Chương II: Nội dung quản lý và sử dụng nhà chung cư.
Chương III: Tổ chức thực hiện.
Phần II: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY CHẾ
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích yêu cầu:
1. Nâng cao điều kiện sống, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đảm bảo an ninh trật tự, tạo lập nếp sống văn minh đô thị trong các khu nhà chung cư, duy trì chất lượng, kiến trúc, cảnh quan, vệ sinh môi trường của nhà chung cư.
2. Quy định quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý sử dung nhà chung cư.
Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
1. Quy chế này được áp dụng đối với tất cả chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư.
2. Đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý sử dụng nà chung cư:
1. Việc quản lý sử dụng nhà chung cư được thực hiện theo nguyên tắc tự quản, phù hợp với pháp luật về nhà ở, các pháp luật có liên quan và quy định của Quy chế này.
2. Việc huy động kinh phí quản lý sử dụng nhà chung cư và quản lý kinh phí này thực hiện theo nguyên tắc tự trang trải, công khai, minh bạch; mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành không vượt quá mức giá do Ủy ban Nhân dân thành phố quy định.
Chương II.
Mục 1: NỘI DUNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ
Điều 4. Quản lý vận hành nhà chung cư:
1. Quản lý vận hành nhà chung cư Mỹ Thuận bao gồm quản lý việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị ( bao gồm máy bơm nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung của nhà chung cư; cung cấp các dịch vụ ( bảo vệ, giữ xe, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác) đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường.
2. Việc vận hành nhà chung cư phải do doanh nghiệp có năng lực chuyên môn thực hiện.
Điều 5. Bảo trì nhà chung cư:
1. Bảo trì nhà chung cư bao gồm việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn nhà chung cư nhằm duy trì chất lượng của nhà chung cư.
2. Việc bảo trì nhà chung cư phải do tổ chức có tư cách pháp nhân và có chức năng về hoạt động xây dựng phù hợp với công việc bảo trì.
Điều 6. Lưu trữ hồ sơ nhà chung cư:
1. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm lưu trữ và bảo quản các bản vẽ, hồ sơ nêu tại khoản 2 điều này và cung cấp cho đơn vị bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư khi có yêu cầu.
2. Hồ sơ lưu trữ bao gồm bản vẽ hoàn công và các hồ sơ có liên quan đến quá trình bảo trì, vận hành nhà chung cư.
Điều 7. Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư với những nội dung như sau:
1. Trách nhiệm của các tổ chức (chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý nhà chung cư, doanh nghiệp quản lý vận hành và Ban quản trị) trong quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định của quy chế này.
2. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp nhà chung cư.
3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư.
4. Các khoản phí, mức phí phải đóng góp dùng cho công tác quản lý vận hành, bảo trì nhà chung cư và các loại phí hợp lý khác.
5. Xác định danh mục, vị trí, diện tích và quy mô các phần sở hữu riêng trong nhà chung cư; phần sở hữu, sử dụng chung trong và ngoài nhà chung cư.
6. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Bản nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư và một số quy định khác.
Mục 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ
Điều 8: Hội nghị nhà chung cư:
1. Hội nghị nhà chung cư là hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có thể cử đại diện hoặc ủy quyền cho người khác tham dự hội nghị nhà chung cư.
2. Hội nghị nhà chung cư được tổ chức mỗi năm một (02) lần, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức hội nghị bất thường khi có trên 50% tổng số các chủ sở hữu và người sử dụng đề nghị bằng văn bản hoặc khi Ban quản trị đề nghị.
3. Hội nghị nhà chung cư là cơ quan có quyền cao nhất trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này. Hội nghị nhà chung cư quyết định các vấn đề sau:
3.1- Đề cử và bầu ban quản trị, đề cử và bầu bổ sung, bãi miễn thành viên Ban quản trị trong trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường. Thông qua hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động của ban quản trị. Thông qua mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị.
3.2- Thông qua hoặc bổ sung, sửa đổi bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Điều 7 của quy chế này.
3.3- Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp quản lý vận hành, doanh nghiệp bảo trì nhà chung cư.
3.4- Thông qua báo cáo công tác quản lý vận hành, bảo trì và báo cáo tài chánh của các đơn vị được giao thực hiện.
3.5- Quyết định những nội dung khác có liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà chung cư.
3.6- Mọi quyết định của Hội nghị nhà chung cư phải đảm bảo nguyên tắc theo đa số thông qua hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu và được xác lập bằng văn bản.
Điều 9. Ban quản trị nhà chung cư:
1. Ban quản trị nhà chung cư Mỹ Thuận Phường 16, Quận 8, Tp. HCM do hội nghị nhà chung cư bầu ra, bao gồm đại diện các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và đại diện chủ đầu tư.
1.1- Thành phần ban quản trị chung cư: 07 thành viên.
– Đại diện chủ hộ gia đình : 06 thành viên.
– Đại diện chủ đầu tư ( công ty cổ phần M&C) : 01 thành viên.
1.2- Cơ cấu ban quản trị gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và 04 thành viên (đại diện chủ hộ gia đình), 01 phó trưởng ban (đại diện chủ đầu tư M&C) để điều hành các hoạt động trong nhiệm kỳ được giao.
1.3- Nhiệm kỳ của ban quản trị nhà chung cư : 03 năm (2010 – 2013)
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Quản Trị nhà chung cư:
2.1- Chủ trì hội nghị nhà chung cư. Báo cáo hội nghị nhà chung cư kết quả công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trong thời gian giữa hai kỳ hội nghị.
2.2- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người sử dụng nhà chung cư trong việc sử dụng nhà chung cư. Kiểm tra đôn đốc người sử dụng nhà chung cư thực hiện đúng Bản Nội Quy quản lý sử dụng và các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư. Tạo điều kiện để doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
2.3- Thu thập tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng liên quan tới việc quản lý sử dụng để phản ảnh với doanh nghiệp quản lý vận hành, các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết.
2.4- Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp có chức năng, có tư cách pháp nhân về lãnh vực tương ứng (vận hành, bảo trì, bảo vệ, vệ sinh…). Theo dõi, giám sát việc quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư theo nội dung hợp đồng đã ký kết để quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư. Nghiệm thu, thanh toán và thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp đã cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký.
2.5- Trực tiếp thu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp quản lý vận hành thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư.
2.6- Kiểm tra các báo cáo thu, chi tài chính về quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và báo cáo với hội nghị nhà chung cư theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 này.
2.7- Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong nhà chung cư được giao quản lý.
2.8- Định kỳ 6 tháng một lần, Ban quản trị lấy ý kiến của người sử dụng nhà chung cư làm cơ sở để đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư.
2.9- Thực hiện các công việc khác do hội nghị nhà chung cư giao.
2.10- Được hưởng phụ cấp trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác phuc vụ cho hoạt động của ban quản trị.
2.11- Không được tự tổ chức các bộ phận dưới quyền hoặc tự bãi miễn, bổ sung thành viên ban quản trị.
Điều 10. Chủ đầu tư trong quản lý sử dụng nhà chung cư:
1. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư:
1.1- Thực hiện cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo hợp đồng đã ký với Ban quản trị, đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn, quy phạm, quy định (thu phí trong phạm vi quy định của UBND TP HCM, theo nguyên tắc tự trang trải, công khai, minh bạch, không vượt quá mặt bằng giá của công ty có dịch vụ tương ứng)
A. Quản lý sử dụng:
1. Quản lý sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị sử dụng chung trong nhà chung cư ( trạm bơm nước, máy phát điện, hệ thống cấp, thoát nước và các trang thiết bị khác).
2. Quản lý sử dụng, duy tu, bảo dưỡng phần tiện ích và không gian thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư ( hành lang, cầu thang bộ, tường, trần, mái nhà và các bộ phận khác).
B. Các công việc dịch vụ:
1. Bảo vệ an ninh, trật tự, trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô, quét dọn vệ sinh công cộng, thu gom rác thải.
2. Vận hành hệ thống trang thiết bị sử dụng chung (bơm nước, vận hành máy phát điện và các thiết bị khác).
3. Chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ chung quanh nhà chung cư.
4. Các dịch vụ khác có liên quan (nếu có).
1.2- Thông báo bằng văn bản về những yêu cầu, những điều cần chú ý cho người sử dụng khi bắt đầu sử dụng nhà chung cư. Hướng dẫn việc lắp đặt các trang, thiết bị thuộc phần sở hữu riêng vào hệ thống trang thiết bị dùng chung trong nhà chung cư.
1.3- Thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư và thực hiện quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy định.
1.4- Bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài nhà chung cư cho cơ quan quản lý chuyên ngành ở địa phương theo quy định.
1.5- Hướng dẫn việc sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị trong nhà chung cư cho người sử dụng nhà chung cư.
1.6- Bàn giao 01 bộ bản vẽ hoàn công và hồ sơ có liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư đối với phần sở hữu chung cho ban quản trị nhà chung cư lưu giữ.
1.7- Định kỳ kiểm tra cụ thể, chi tiết, bộ phận của nhà chung cư để thực hiện việc quản lý vận hành nhà chung cư.
1.8- Thực hiện ngay việc ngăn ngừa nguy cơ gây thiệt hại cho người sử dụng nhà chung cư và sửa chữa bất kỳ chi tiết nào của phần sở hữu chung hoặc trang thiết bị dùng chung trong nhà chung cư bị hư hỏng, đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường.
1.9- Phối hợp với ban quản trị đề nghị các cơ quan cấp điện, nước ngừng cung cấp. Nếu chủ sở hữu hoặc người sử dụng nhà chung cư không thực hiện đóng góp đầy đủ, đúng hạn chi phí quản lý vận hành nhà chung cư hoặc vi phạm các quy định mà không khắc phục.
1.10- Định kỳ 06 tháng một lần, báo cáo công khai về công tác quản lý vận hành nhà chung cư với ban quản trị và phối hợp với ban quản trị lấy ý kiến của chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư về việc cung cấp dịch vụ cho nhà chung cư.
1.11- Phối hợp với ban quản trị, tổ dân phố, khu phố trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và các vấn đề có liên quan khác trong quá trình quản lý vận hành chung cư.
1.12- Cử người tham gia ban quản trị theo quy định.
Mục 3: QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
Điều 11. Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư và nghiệm thu, thanh toán, thanh lý hợp đồng dịch vụ:
1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm những nội dung chính sau:
a) Tên, địa chỉ, người đại diện các bên ký hợp đồng.
b) Quy mô, diện tích các bộ phận trong và ngoài nhà chung cư thuộc phần sở hữu chung cần phải quản lý vận hành.
c) Nội dung và yêu cầu về chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
d) Các khoản phí, mức phí dịch vụ vận hành nhà chung cư.
e) Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
f) Trách nhiệm quyền hạn của các bên tham gia hợp đồng.
g) Những thỏa thuận khác có liên quan.
2. Thời gian thực hiện hợp đồng tối thiểu là 02 năm. Trong trường hợp được gia hạn thì thời gian gia hạn không quá 02 năm.
3. Hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý quản lý vận hành nhà chung cư:
a) Hợp đồng bị đơn phương hủy bỏ khi một trong hai bên vi phạm cam kết trong hợp đồng.
b) Hợp đồng được chấm dứt khi hết thời hạn hoặc hai bên cùng thỏa thuận thống nhất chấm dứt hợp đồng.
4. Việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo các quy định của pháp luật.
Điều 12. Kinh phí phục vụ quản lý sử dụng nhà chung cư:
1. Kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung nhà chung cư bao gồm:
1.1- Chi phí cho doanh nghiệp vận hành nhà chung cư, điều khiển hoạt động của hệ thống trang thiết bị và nhân công thực hiện các dịch vụ cho nhà chung cư, các chi phí sử dụng năng lượng, nhiên liệu, vật liệu, duy tu bảo dưỡng thường xuyên và các chi phí khác để bảo đảm hoạt động của máy móc, thiết bị ( như máy bơm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung trong nhà chung cư.
1.2- Chi phí cho các dịch vụ: Bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường.
1.3- Chi phí phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị.
1.4- Phí trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp được hạch toán riêng và được bù đắp vào chi phí vận hành nhà chung cư.
2. Việc huy động kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung nhà chung cư:
2.1- Kinh phí vận hành được huy động từ các chủ sở hữu theo nguyên tắc đảm bảo tính đủ chi phí. Mức đóng góp kinh phí được tính theo tháng, phân bổ theo diện tích phần sở hữu riêng của từng chủ sở hữu và thu từ người sử dụng nhà chung cư mỗi tháng một lần. Mức thu tối đa (giá trần) kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư do Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh quy định.
2.2- Chủ sở hữu có trách nhiệm đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư theo các quy định nêu tại khoản này kể cả trường hợp diện tích thuộc phần sở hữu riêng mà chủ sở hữu không sử dụng.
2.3- Các chi phí về sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước và các chi phí khác mà có hợp đồng riêng đối với từng người sử dụng nhà chung cư thì do người sử dụng trực tiếp chi trả với đơn vị cung cấp dịch vụ đó. Trường hợp sử dụng nước, điện mà không có hợp đồng riêng từng căn hộ thì người sử dụng chi trả theo khối lượng tiêu thụ, trong đó có cộng thêm phần hao hụt.
2.4- Trường hợp kinh phí thu được để bảo trì phần sở hữu chung không đủ thì huy động từ đóng góp của các chủ sở hữu tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của từng chủ sở hữu trong nhà chung cư. Khoản phí nêu trên chỉ dùng trong việc bảo trì nhà chung cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư và các mục đích khác.
2.5- Các loại phí dịch vụ không thường xuyên, như thuê trông giữ tài sản và các chi phí khác (nếu có) do bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ tự thỏa thuận.
Mục 4: BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ
Điều 13: Nguyên tắc bảo trì nhà chung cư:
1. Chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì đối với phần sở hữu riêng của mình. Trong trường hợp người sử dụng không phải là chủ sở hữu muốn thực hiện việc bảo trì phần sở hữu riêng thì phải được chủ sở hữu đồng ý bằng văn bản. Chủ sở hữu có trách nhiệm đóng góp đầy đủ khoản kinh phí về bảo trì phần sở hữu chung theo quy định.
2. Việc bảo trì đối với phần sở hữu chung, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị sử dụng chung do chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng và phải tuân thủ các chỉ dẫn của nhà thiết kế, chế tạo, quy trình, quy phạm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
3. Việc bảo trì nhà chung cư phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, vệ sinh môi trường, cảnh quan, kiến trúc của nhà chung cư.
Mục 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ. NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ.
Điều 14: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trong sử dụng nhà chung cư:
1. Được quyền sử dụng diện tích thuộc phần sở hữu chung theo quy định của quy chế này.
2. Yêu cầu người có trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai các nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư.
3. Chấp hành đầy đủ những quyết định của hội nghị nhà chung cư.
4. Có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì đối với phần sở hữu riêng. Đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì phần sở hữu chung và các khoản kinh phí khác phải nộp theo quy định của quy chế này.
5. Tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm thực hiện việc vận hành và bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.
6. Chấp hành nội quy, quy định về quản lý việc sử dụng nhà chung cư. Thực hiện đúng quy định về phòng chống cháy, nổ, chữa cháy, vệ sinh công cộng, an ninh trật tự. Phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong nhà chung cư.
7. Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại đối với phần sở hữu chung hoặc phần sở hữu riêng của người sử dụng nhà chung cơ khác bị hư hỏng do mình gây ra.
Điều 15: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng không phải là chủ sở hữu nhà chung cư:
1. Được sử dụng hợp pháp phần sở hữu riêng và thực hiện các quy định tại các điểm 1, 2 Điều 14 của quy chế này.
2. Yêu cầu chủ sở hữu cung cấp bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư và các thông tin liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà chung cư.
3. Tham gia hội nghị nhà chung cư, đóng góp chi phí vận hành nhà chung cư trong trường hợp có thỏa thận với chủ sở hữu.
4. Chấp hành đầy đủ những quyết định của hội nghị nhà chung cư.
5. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các điểm 5, 6, 7 Điều 14 của quy chế này.
Điều 16: Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư:
1. Cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung dưới mợi hình thức. Đục phá, cải tạo, tháo dỡ hoặc làm thay đổi phần kết cấu chịu lực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng chung, kiến trúc bên ngoài của nhà chung cư.
2. Phân chia, chuyển đổi phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung trái quy định.
3. Gây tiếng ồn quá mức quy định, làm ảnh hưởng đến trật tự, trị an nhà chung cư.
4. Xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại bừa bãi. Gây thấm, dột, ô nhiễm môi trường. Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung.
5. Quảng cáo, viết, vẽ trái quy định hoặc có những hành vi khác mà pháp luật không cho phép. Sử dụng vật liệu hoặc màu sắc trên mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư trái với quy định. Thay đổi kết cấu, thết kế của phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng (xây tường ngăn trên mặt sàn, di chuyển các trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật gắn với phần sở hữu chung, đục phá căn hộ, cơi nới diện tích dưới mọi hình thức).
6. Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng trái với mục đích quy định.
7. Nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực thuộc sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng làm ảnh hưởng tới trật tự, mỹ quan và môi trường sống của các hộ khác và khu vực công cộng.
8. Kinh doanh các nghành nghề và các loại hàng hóa dễ gây cháy, nổ (kinh doanh hàn, gas, vật liệu nổ và các ngành nghề nguy hiểm khác).
9. Kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường (nhà hàng karaoke, vũ trường, sửa chữa xe máy, ô tô, lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm khác).
10. Sử dụng không đúng mục đích kinh phí quản lý vận hành và kinh phí bảo trì nhà chung cư.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Xử lý vi phạm:
1. Xử lý các hành vi vi phạm quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng nhà.
2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chánh từ khiển trách, cảnh cáo, phạt tiền hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người có hành vi vi phạm nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường.
Điều 18. Tổ chức thực hiện:
1. Ban Quản Trị nhà chung cư tuyên truyền các tổ chức, các hộ gia đình hiểu và chấp hành các quy định của Quy chế này và pháp luật về quản lý và sử dụng nhà chung cư.
2. Tổng hợp các ý kiến của các tổ chức và các hộ gia đình có liên quan về những phát sinh và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với Hội nghị nhà chung cư.
3. Các chủ sở hữu, người sử dụng, chủ đầu tư, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, các đơn vị có liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà chung cư tích cực chủ động nghiên cứu nội dung Quy chế để đóng góp ý kiến bổ sung sửa đổi quy chế cho phù hợp với thực tế mong muốn của Hội nghị nhà chung cư.
BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ MỸ THUẬN
GHI CHÚ:
Mời Quý vị vào địa chỉ:
Web: https://chungcumythuan.wordpress.com (xem và đóng góp ý kiến)

Advertisements

3 Responses to Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Quản trị CHUNG CƯ MỸ THUẬN, PHƯỜNG 16, QUẬN 8, TP HCM

  1. Manp says:

    Phần quy định nguyên tắc sử dụng chung cư nên có quy chế riêng,nên có điều khoản về nguyên tắc hoạt động của BQT trong đó có quy định cuộc họp của BQT,quyền của trưởng ban,phó ban và các tv …Nên có điều khoản kiểm soát xung đột lợi ích các bên liên quan và tv BQT trong thẩm định dự toán hợp đồng dv và lựa chọn cty dv…

  2. Trần Đức Minh Châu says:

    Tôi thấy chuẩn bị ở bước đầu tiên như vậy là rất tốt rồi…tôi nghĩ vấn đề lúc này toàn thể cư dân cần đồng lòng ủng hộ cho BQT MẠNH DẠN thực hiện bước chuyển tiếp…nắm quyền điều hành thực sự tại chung cư….tôi rất hy vọng BQT sẽ thực hiện việc này trễ nhất là từ 15/6 này…

  3. Davidson says:

    Việc này thực hiện không hề dễ dàng. Có cả chục người nuôi chó ở trong chung cư này. Đưa chó đi ỉa đáy nhưng lở đáy ỉa dọc đường thì vẫn để y thinh. Rồi làm thú nhồi bông, nuôi chuột ở cung cư. Người thấy bề ngoài sạch sẽ mà ở dơ quá mức, ảnh hưởng tới người khác.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: